Z historie Lužanu

O předválečné historii (1912-1914)

Informací o skautingu ve Varnsdorfu z tohoto období je v současnosti velmi málo. Vyhledávání dobových pramenů je velice obtížné. Obtížná situace je způsobena nenávratnou ztrátou dokladů o junácké činnosti v našem městě a v neposlední řadě absencí pamětníků. Nezbývá nám tedy nic jiného než citace některých dat z literatury či jiných pramenů.

Po rozpadu rakousko-uherské monarchie

si výchovné metody skautingu jen velmi svízelně klestily cestu do poněmčených pohraničních oblastí. Svědčí o tom i sčítání lidu z roku 1930, kdy z celkového počtu 22 793 obyvatel města Varnsdorfu bylo pouze 1512 Čechů. Existence německé obdoby skautského hnutí, tzv. „pfadfinderů“, je písemně doložena. Přesný název organizace zněl „Pfadfinderkorps St. Georg“. Vůdčí osobností tohoto hnutí byl Franz Richter.
Pro naše město a skauting se stává klíčovým rok 1920. V tomto roce vzniká Župa Roudnická Svazu junáků – skautů RČS, která zahrnovala mimo jiné okresy Varnsdorf, Rumburk a Šluknov. Skautská činnost v Roudnici nad Labem se datuje k 27. 3. 1919. V roce 1922 je v sousedním Rumburku činný chlapecký oddíl. Roku 1927 zaniká Župa Roudnická a je utvořena nová, „Severočeská župa Přemysla Oráče“ (stalo se tak 2. 11. 1927). V roce 1928, a to ve dnech 8. a 9. dubna, se konal v Dolní Poustevně sjezd župy Přemysla Oráče, který sloužil zároveň k podpoře skautingu v tomto regionu. Tolik k předválečné historii skautského hnutí v našem městě a přilehlých oblastech.

Po 2. světové válce

skautské hnutí v našem městě zakotvuje poměrně záhy. Z písemných pramenů se dozvídáme, že osidlovatel Bohuslav Kaufman oznamuje, že se ve Varnsdorfu zakládá Junák. Stalo se tak 10. července 1945. Zájemci se měli dostavit kolem sedmé hodiny večerní do budovy sekretariátu ČSL (Československé strany lidové). Na setkání se dostavil pan Dvořák spolu se zástupci firmy Kunert a pan Havelka. V krátké době měla varnsdorfská základna na 140 členů. První klubovnou, která byla junákům přidělena, byla budova č. p. 777, tehdy ještě v Lichtenštejnské ulici v šestém okrese. Tolik říká o této záležitosti středisková kronika z roku 1945. Další období je opět stezkou neprobádanou.

Období let 1968 až 1970

je poměrně dobře zpracováno. Koncem března 1968 připravili bratři Jaroslav Strumhaus, Stanislav Zajíček a Mirek Úlehla schůzku zájemců o činnost v mládežnické organizaci Junák. Schůzka se nakonec uskutečňuje 25.4.1968 v 16 hodin v ZK Elite Varnsdorf. Výzva k této akci byla předem zveřejněna ve varnsdorfském týdeníku Hlas severu. Tímto setkáním, jehož iniciativou se sešlo na padesát zájemců, je Junák v našem městě opět obnoven. V našem městě byl ustaven okrsek skautské výchovy. Velitelem byl zvolen bratr Ladislav Fiala, který byl absolventem LŠ (lesní škola). Funkci jeho zástupce zastával bratr Jaroslav Strumhaus, funkci hospodáře bratr Josef Rudinský. Výchovnými a organizačními zpravodaji byli jmenováni bratři Stanislav Zajíček a Míla Frýba. Zástupkyní pro dívčí kmen byla sestra Alena Tučková.
Mezi významné iniciátory obnovy skautingu ve Varnsdorfu a okolí patřili bratři Josef Bezchleba, Miroslav Němeček, Jaroslav Galata a Vojtěch Tomčík. Všichni výše jmenovaní se také velice činně podíleli na obnově junáckých oddílů v Horním Podluží. Tato iniciativa místních nadšenců byla také podpořena televizní a rozhlasovou kampaní. Nyní opět trochu statistických údajů.

Oddíly na území našeho města (vznik: duben-květen 1968):

1. oddíl junácký (vedoucí br. Jaroslav Matuška, zástupce br. Oldřich Slováček – 13 členů)
3. smečka vlčat (vedoucí br. Josef Dytrych, zástupce br. Miroslav Úlehla – 33 členů)
2. smečka vlčat (vedoucí br. Josef Bezchleba + 3 zástupci – 13 vlčat, 4 junáci)

Významným datem pro dívčí skauting na území našeho města je sobota 21. září 1968. Toho dne se dívky setkaly na své první schůzce. V důsledku toho vzniká 5. oddíl skautek a 6. roj světlušek. Vedoucími těchto oddílů se staly Antonie Pecháčková a Věra Půčková. Oddíl skautek čítal 19 členek, světlušek bylo 25. V listopadu 1968 vzniká poslední oddíl. Jednalo se o 4. smečku vlčat, čítající 35 členů.
V roce 1968 proběhl první tábor 1. oddílu pod vedením Oldřicha Slováčka – Rikitana. Tábor se konal v malebné krajině Mudrochovy kotliny nedaleko Chřibské. Tábora se zúčastnilo 11 skautů. O rok později proběhl dnes již legendární tábor nedaleko Jetřichovic u Dolského mlýna. Tento tábor se dá označit za celostřediskový, neboť se zde postupně vystřídaly všechny oddíly.

Období let 1970 až 1990

Přichází zlomový bod. Jím byl rok 1970. Nad skautským hnutím ve Varnsdorfu se začínají stahovat mraky. Příčinou byla poměrně značná členská základna oproti pionýrské organizaci. Bylo to způsobeno neporovnatelně kvalitnější prací s dětmi, za což bylo středisko kladně hodnoceno i ze strany tehdejší Národní fronty Varnsdorf. Tlak na naše hnutí přichází ze strany ředitelů některých základních škol. Úspěch jednoho se stává zdrojem ne-úspěchu druhého. S těmito nepříjemnostmi přicházejí i první výhrůžky. A postupné tlaky na ukončení činnosti. To na sebe nenechá dlouho čekat. Činnost junáckých oddílů byla již v podstatě ukončena sejmutím státní vlajky na závěr skautského tábora U Dolského mlýna. Za oficiální se pak počítá datum 15. 9. 1970.
Pět oddílů a 13 činovníků přešlo do Pionýrské organizace. Horní Podluží hlásí definitivní ukončení činnosti. Vstup do PO byl jediným možným způsobem, jak se co nejdéle věnovat skautské činnosti.

Autor: Petr Novotný (Goliáš)